TC Anlæg har i hovedentreprisen udført jord-, afvandings-, belægnings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, brolægnings-, kørebaneafmærknings- og gartnerarbejder.

På denne byggemodning arbejder TC Anlæg for 4 bygherre, hhv. Odense Kommune, Grundejerforeningen Markhaven, SSL Invest ApS og VandCenter Syd.

I projektet vil der blive håndteret ca. 63.400m3 råjord, 18.400m3 muld, 6.400m3 stabilgrus og 8.600m3 bundsikringsgrus.

Kloakopgaven består i lægning af 1.520 lbm. betonrør i dimensionen ø400-ø1000 og 4.842 lbm. plastledning i dimensionerne ø160-ø400 samt 782 lbm. trykledning i ø75.

Boligvejene udgør ca. 15.925 m2, som skal asfalteres og der vil blive lagt 2.300m2 fortov med betonsten og opsat 5.090 lbm. kantsten.

Der skal etableres 3 regnvandsbassiner til at tage overfladevandet i området og de er udformet således at de skulle indgå som en rekreativ del af det grønne område.

TC Anlæg skal i entreprisen udgrave til og monterer 2 stk. præfabrikerede spildevandspumpestationer, samt monterer og tilslutte rør og trykledning til pumpestationerne.