Kapacitetsudvidelse på Sdr. Nærå renseanlæg for FFV Spildevand A/S

Bygge- og anlægssagen omfatter udbygning af Sdr. Nærå Renseanlæg for FFV (Faaborg Spildevand A/S)

TC Anlæg udfører Beton-, Byg- og Anlægsentreprisen som omfatter rydning, grundvandssænkning, jord-, kloak og anlægsarbejder, in-situ beton og bygningsarbejder inkl. præfabrikerede betonelementer.   

Som en del af BBA entreprisen indgik nedbrydning af eksis. slamlager, værkstedsbygning og laguner inkl. oprensning og bortskaffelse af slam. 

I BBA entreprisen indgår etablering af følgende nye bygninger / bygværker samt etablering af ny kloak på omådet i dimensionen op til Ø700Bt.

  • Nyt blæser- og slamafvandingshus
  • Nyt in-situ støbt fordelerbygværk
  • Ny slampumpestation
  • Ny procestank udført som elementtank med en diameter på 28 meter