TC Anlæg har i storentrepriserne udført jord-, afvandings- og belægningsarbejder for Odense kommune, samt kloakarbejder for VandCenter Syd.

Projektet omfatter byggemodning af ca. 44 ha, bestående af ca. 9 udstykninger med tilhørende ca. 9.200 m2 veje og 5.000m2 cykelstier.

Stamvej udføres med vendeplads dimensioneret for modulvogntog.

Til arbejdet hører koordinering med forventelig gravning for ledningsejere, idet forsyningsledninger skal føres med frem i byggemodningen.

Stamvejen er tilsluttet Holkebjergvej i et nyt signalreguleret kryds. Der er etableret venstresvingsbane fra syd og højresvingsbane fra nord på Holkebjergvej.

Der er håndteret grundvand via filterboringer samt en stor pumpe med kapacitet på 150 l/sek. for at kunne etablere kloakledningerne i 10 meter under terræn.

Projektet har indeholdt håndtering af 1.200 lbm. spilde- og 1.380 lbm regnvandsledninger i størrelser fra Ø200- Ø1200 i ned til 10 meters dybde under eksisterende terræn, samt lægning af 680 lbm Gravitationsledning i Ø200-Ø700. Der er leveret og monteret 29 brønde i Ø1250-Ø2000 i dybder fra 2,5-9,8 u.t.

Der er under byggeperioden udført interimsvej, som skal danne adgangsvej til virksomhederne beliggende i de nye erhvervsområder. Denne har skulle holde til ca. 100 lastbiler og 100 personbiler i døgnet.

Der er ved udførsel af bassin, håndteret 7.600 m3 råjord og udlagt 4.600m2 bentonit membran.