TC Anlæg har i storentrepriserne udført Jord-, afvandings- og betonarbejder for Odense Kommune og Vandcenter syd.

Opgaven omfatter etablering af et ca. 9 ha åbent regnvandsbassin. Det gør bassinet til Vandcenter Syds andenstørste bassin i historien. Bassinet skal kunne modtage den mængde regnvand, der vil komme fra den anden side af E20, hvor der bliver bygget et nyt erhvervsområde. Regnvandet ledes væk fra Erhvervsområdet via Ø1600 betonrør, som er udført via tunnelering. Regnvandet ledes da videre til Regnvandsbassinet.

Til udførelse af Bassinet, er der opgravet og fjernet råjord i store mængder. Store dele er lagt i mellemdeponi for derefter at blive genudlagt på en ca. 9 ha membran.

En god planlægning har fra start til slut skabt et godt flow med gravning til membran og efterfølgende lagt råjorden tilbage. Det har sikret at projektet har kunne afleveres til tiden.

Projektet omfatter yderligere omlægning og nyetablering af regnvandsledninger i dybder ned til 7 meter under terræn. Samtidig med tunneleringen for regnvandsledningen er der også udført pilotrørsboring for spildevandsledning under den fynske motorvej E20.

Bassinet omfatter diger, som begrænses af betondæmninger, hvor der er indstøbt en synlig stenoverflade på 1000 m2 i tråd med arkitektens ønske. Digerne opdeler flere forsinkelsesbassiner.

Ved bassinet findes også stier som er etableret i bund- og stabilgrus. Stierne løber hele vejen rundt om bassinet. Et jorddige som strækker sig fra bassinets sydøstlige end og til midten af bassinet er ligeledes etableret med sti/adgangsvej.

Der er udført beplantning i bassinet med vandplanter på 900 m2 samt udført plantebroer.

Her udover består projektet består af:

  • Opgravning og fjernelse af ca. 100.000 m³ råjord
  • Opgravning i mellemdeponi af ca. 135.000 m³ råjord for etablering af denca. 9 ha membran og genudlægning af jorden
  • Etablering af ca. 400 m jorddige, 500 m adgangsvej og diverse stianlæg ved bassinet.