TC Anlæg har opført en aktiv slampumpestation under terræn med tilhørende overbygning over terræn.

Entreprisen vedr. etablering af en aktiv slampumpestation og oppumpningsbygværk ved Ejby Mølle Renseanlæg i Odense for VandCenterSyd. Den aktiv slampumpestation består af en pumpestation som er 9 meter under terræn og er placeret umiddelbart op langs med Odense Å, samt en overbygning ovenpå pumpestationens topdæk beliggende i terræn.

Pumpestationen er udført som en in-støbt beton konstruktion og ydervæggene er støbt ensidigt mod spuns / sekantvæg i ~ 9 meters højde. Overbygningen er opbygget med betonelementer med skalmur af tegl.

For at kunne håndtere udfordringerne mht. grundvand og stabilitet i forbindelse med bl.a.udgravning i byggegruben blev der etableret en tæt sekantvæg i byggegruben fra kote - 9.00 under terræn til kote - 4.00 og herfra blev der etableret en tæt spuns omkring byggegruben.

Entreprisen omfang.

  • Etablering af skekantvæg og spuns omkring byggegruben
  • Håndtering og udgravning af ~ 3000m3 jord
  • Udstøbning af ~ 900m3 beton
  • In-situ støbte vægge og topdæk over pumpestationen
  • Fugtisolering af pumpestationen 
  • Opsætning af væg elementer i overbygning over terræn
  • Facademur i tegl på overbygning