Anlæg- kloak- og betonarbejder ved etablering af forsinkelsesbassin på 5000m3 ved Riberdyb.

Sagen omfatter etablering af et 2.500 m3 nyt forsinkelsesbassin i området ved Riberdyb og Sydbanegade i Kolding. Bassinet er funderet på 227 pæle og byggegruben er spunset mod Sydbanegade, som har en ÅDT på 19.000.

For at kunne håndtere udgravningen er der udført grundvandssænkning med sugespidser og pga. nærved-liggende bebyggelse udføres der re-injicering af grundvand.

I forbindelse med arbejdet harl TC Anlæg foretaget opsætning og afrapportering af data fra 8 vibrationsmålere på udvalgte ejendomme til registrering af rystelser i forbindelse med arbejderne.

Udover etablering og udgravning for nyt forsinkelsesbassin omfatter entreprisen omlægning og etablering af kloakledninger i nedenstående hovedmængder i et område med mange forsynings-ledninger hvortil driften skal opretholdes samt i et område med stor trafikbelastning.

TC Anlæg udarbejdede 3D lignende skilteplaner, således at det er nemt for vejmyndighed og politi mv. at se, hvorledes TC Anlæg ville afvikle trafikken mens arbejdet skulle pågå. Desuden blev skilteplanerne anvendt til indhentning af gravetilladelse og politiet godkendelse pga. den nødvendige trafikregulering og omlægning af trafikken i anlægsperioden ved krydsning af Sydbanegade og Skamlingsvejen som har stor trafikbelastning mellem klokken. 06.00 til 18.00 (19.000 biler i døgnet ~ ÅDT 19.000)

  • Etablering af ø315 på tværs af den 4-sporede Skamlingvej (ÅDT 19.000), udført ved opgravning
  • Etablering af ø800 GAB-rør på tværs af Kongebrogade, udført ved opgravning
  • Etablering af ~ 80 lbm. ø800 og ø1.200 GAB-rør langs Sydbanegade
  • Etablering af ø315 og ø500 PVC på tværs af Sydbanegade, udført ved opgravning
  • Etablering af 1 stk. in-situ støbt fordelerbygværk
  • Etablering af 1 stk. in-situ støbt overløbsbygværk på hjørnet af Kongebrogade og Sydbanegade. Afløb fra overløbsbygværk udføres som ø1.200 GAB rør, der etableres ved opgravning diagonalt under krydset Sydbanegade/Kongebrogade.