Reducering af overløb ved etablering af ny Ø1600 beton bassinledning og overløbsbygværk.

Svendborg Spildevand A/S ønskede at reducere overløb indeholdende spildevand til Syltemade å samt Ollerup sø.

Ved etablering af en Ø1600 beton bassinledning i Søvej kan overløb reduceres væsentligt pga. regn- og spildevand kan magasineres i den cirka 290 meter Ø1600 bassinledning. Arbejdet er udført i, lineært gravesystem med gravedybder fra 4 til 6 meter under terræn.

Entreprisens omfang:

  • 290 meter Ø1600 beton bassinledning i vejareal 4 til 6 mut.
  • Pipe Bursting eksis. Ø400 bt. ledning til Ø500PE ledning under Svendborgvej (Vejdirektoratet)
  • Lægning af cirka 60 meter Ø500 i Østre Stationsvej
  • Omlægning af eksis. Ø400 beton ledning til Ø700 betonledning i markareal  
  • Etablering af nyt overløbsbygværk nedstrøms på enden af Ø1600 bassinledning
  • In-situ støbning af ny overløbsvæg i eksisterende jorddækket overløbsbygværk.
  • Anlægsarbejde ifm. etablering af ny pumpestation Ø1500PE ~ 6,2 mut. med teknikhus i terræn
  • Overpumpning i hele entrepriseperioden